WAAROM COLLEGE COINS

Studiesucces

Door het vergroten van intrinsieke motivatie kan studiesucces worden verbeterd. De College Coins-app biedt een kapstok waarmee intrinsieke motivatie kan worden aangewakkerd. Het daagt studenten uit en stimuleert hen om een stapje extra te doen..

Digitalisering in het onderwijs

Het ICT-gebruik neemt zowel bij onderwijsinstellingen en studenten als in het werkveld sterk toe. De app speelt flexibel in op de veranderende beroepspraktijk en het type student: Generatie Z.

Flexibel

De app is gemakkelijk te implementeren in huidige curricula. Het programma kan gekoppeld worden aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. De opdrachten worden op maat ingevuld.

College Coins

Onderwijsinstellingen en opleidingen zijn voortdurend op zoek naar oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Veelal wordt deze kwaliteitsverbetering vormgegeven door een aantal verbetervoorstellen die gaan over actuele vraagstukken. Edumundo heeft met College Coins een uniek product ontwikkeld dat op deze vraagstukken inspeelt.

Actuele vraagstukken in het onderwijs:

Flexibilisering en digitalisering

Student als partner

De veranderende rol van de docent

Innovatief en uitdagend onderwijs

Studenten gemotiveerd houden

Werkveld betrekken

Community building

Integratie van Sustainable Development Goals

Bildung

Niet-academische talenten van studenten aanspreken

Aanwezigheid in les vergroten

Uitvalpercentage beperken

College Coins staat garant voor innovatief en uitdagend onderwijs!

College Coins daagt uit, activeert, betrekt, verbindt, monitort én betrekt het werkveld

Het concept College Coins voegt gamification toe aan het onderwijs, met als doel om het onderwijs uitdagender, actiever, innovatiever en flexibeler te maken. Via een online dashboard en een app kunnen opdrachten/challenges worden aangemaakt en verstuurd aan studenten. Middels een pushbericht ontvangen studenten een melding op hun mobiele telefoon. Vervolgens accepteren studenten de challenge,  waarna ze deze individueel, in teamverband of klassikaal volbrengen. Iedere voltooide opdracht brengt een bepaald aantal ‘coins’ op, zodat studenten beloond worden voor een prestatie en daarmee bijdragen aan de totale score van de klas. De coins kunnen al dan niet gekoppeld worden aan studiepunten en vormen daarmee een extra motiverende laag over het onderwijs. Maar let op: in gamification zijn de coins een bijzaak. Het is een extrinsieke kapstok om intrinsieke motivatie voor de gekozen studie aan te wakkeren.

Toepassing

De College Coins-app kan flexibel worden ingezet in een curriculum. Het programma kan worden gekoppeld aan bestaand of nieuw (projectmatig) onderwijs. Dit kan in combinatie met specifieke modules en/of onderwijseenheden, maar het is ook mogelijk om College Coins aan semesters, jaren of zelfs volledige (vierjarige) programma’s te koppelen. De app biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de veranderende wensen vanuit het werkveld. Zo kunnen ook snel en eenvoudig opdrachten van bedrijven worden uitgezet bij een grotere populatie studenten zonder langdurig begeleidingstraject.

de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Online docentendashboard

De verdiende coins worden per student en/of klas bijgehouden. Met een online dashboard zijn voor docenten diverse ranglijsten zichtbaar. Dit geeft de mogelijkheid om goed presterende studenten periodiek te belonen. De beloning is niet de enige motiverende factor voor studenten. Inzicht in de prestaties, uiteraard met inachtneming van de privacyregels, zorgt voor acceptatie en waardering vanuit de sociale omgeving. Dit is de krachtigste en effectiefste vorm van belonen. Ook de autonomie die de student krijgt doordat hij opdrachten zelf kan kiezen werkt sterk motiverend.

Competitie, uitdaging en cultuur

De ranglijsten brengen enige mate van competitie met zich mee, waardoor het onderwijs als uitdagender ervaren wordt en betere studieresultaten kunnen worden behaald. Het geeft studenten een extra stimulans om hoger te scoren dan de vereiste 5,5, die nodig is voor het behalen van de studiepunten. De College Coins-app doorbreekt de 5,5-cultuur die bij veel opleidingen in het hoger beroepsonderwijs heerst.

Monitoring van en met studenten

Een extra uniek voordeel is dat de app een zeer interessante managementtool voor onderwijscoördinatie bevat, waarbij middels realtime dashboards (samen met de studenten) de vinger aan de pols kan worden gehouden gedurende de onderwijsperiode, in plaats van achteraf te sturen op rendementen.


Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden die op College Coins aansluiten.

BEKIJK CASE STUDIES!

Stappenplan implementatie College Coins-app

  1. Kennismaking door middel van gratis demo.
  2. Inventarisatie van de startperiode.
  3. Inventarisatie van de te implementeren opdrachten.
  4. Training van de docenten.
  5. Implementatie (met begeleiding vanuit Edumundo).

Deze video toont het gebruik van de College Coins app op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Voorbeeld: de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

In 2018 is op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) het Instituut Bedrijfskunde in de propedeuse met zo’n 800 studenten van start gegaan met de College Coins-app. De HAN gebruikt College Coins binnen het U.R. Business concept. Bij binnenkomst worden studenten direct in de rol van startend professional gezet. Het uitgangspunt is dat klassen gedurende een blok, semester of een heel jaar zelf een business unit runnen, vallend onder een holding (het instituut/de opleiding/de faculteit). De studenten zijn medewerkers van deze business unit. De business units concurreren met elkaar door middel van groeps- en individuele prestaties. Binnen dit grote concept maakt de College Coins-app het versturen van opdrachten, het toeschrijven van coins en het bijhouden van resultaten mogelijk.

Community, SDG’s en meer!

"Uitgaande van de student als partner, moeten wij in het hoger onderwijs meer écht samenwerken met studenten. Wij hebben bij de HAN zo’n 800 studenten in de propedeuse van vier bedrijfskundige opleidingen die we via de College Coins-app uitdagen met echte opdrachten. Deze opdrachten worden uitgeschreven door zowel externe opdrachtgevers als studieverenigingen en interne functionaliteiten zoals marketing en HRM. Studenten werken aan vraagstukken uit de praktijk vanuit gemeentes, bedrijven en de HAN zelf. Zo wordt er door studenten meegedacht over bijvoorbeeld de organisatie van open dagen, bestaan er challenges om Sustainable Development Goals in het onderwijs te integreren én kan een community worden gevormd door het actief betrekken van studieverenigingen en opleidingscommissies.

Studenten gaan, onder andere door een ‘instant gratification impulse’, eerder met de challenges aan de slag. Inmiddels ontvangen we gave challenges vanuit het bedrijfsleven (profit en non-profit) en integreren we SDG’s via College Coins in ons onderwijsprogramma. De uitwerkingen van challenges zijn in een jaar tijd creatiever, origineler en professioneler geworden. Events worden beter bezocht, enquêtes massaal ingevuld en ook onze studieverenigingen varen wel bij de resultaten. Het competitieve element brengt extra saamhorigheid en binding in de klas. De sfeer in de klassen lijkt daardoor beter en dat is, naast aandacht voor de student, een hele belangrijke factor voor studiesucces. "

- Stephan Plat, Propedeusecoördinator van het Instituut Bedrijfskunde aan de HAN
de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
de inzet van College Coins op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Financiering

De kosten voor de College Coins-applicatie worden door de opleiding betaald. Hiervoor kan naast het budget voor onderwijsontwikkeling, ook het innovatie- en/of ICT-budget worden gebruikt.


Wilt u meer informatie over College Coins ontvangen?

NEEM CONTACT OP
Top